FAKTARUTA OM

FLYKTINGARBETE

 

 

1978 kom klosterfamiljen i kontakt med det flyktingarbete som initierats av kväkarna genom att ta emot en ”turksyriansk” familj som nekats uppehålls- tillstånd. Detta har lett till ett ganska omfattande engagemang för denna utsatta grupp i ett hårdnande flyktingklimat och  många enskilda och familjer från flera olika grupper har genom vårt arbete fått en framtid i Sverige. Särskilt utsatta grupper är kvinnor och barn vilkas asylskäl sällan kommit fram eller tagits på allvar. Ensamma män har också svårt att få asyl. 

Ett nätverk av medarbetare har byggts upp och kontakter med andra flyktingorganisationer inom och utom Sverige kommit till stånd.

Vid två tillfällen har klostret utsatts för polisinsatser men nu tycks det gamla begreppet ”kyrklig fristad” ha accepterats i praktiken.

En stor skylt vid tomtgränsen anger klostrets krav på respekt för detta.

     Tillbaka                                                                                                                                                     Tillbaka
     flyktingarbete                                                                                                                                engagemang