S:T NICOLAI IDEELLA FÖRENING

 

 

 

Stadgar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka

ALSIKE KLOSTER OCH KLOSTERBY ÅR 2025

- en vision

ALSIKE KLOSTER

i den gamla röda f d skolbyggnaden invid Alsike församlingskyrka från 1200-talet

består nu av en kommunitet på tiotalet systrar som i sitt kapell dagligen ber de sex tidebönerna från laudes till kompletorium/vigilia och tillsammans med kyrkokören utgör en schola som sjunger i de söndagliga högmässorna i församlingskyrkan. Både i gudstjänstförsamlingen och bland systrarna kan man se att Sverige nu har en fast befolkning av invandrare från världens alla hörn som ger sitt bidrag till kyrka och samhälle.
Att systrarna sen ett par år har ett begynnande dotterhus i Kenya är en källa till utbyte och glädje.

Systrarnas solidaritet med de enskilda och familjer som fortfarande söker en framtid i landet av socio-politiska skäl och nekats tillstånd men anser sig inte kunna återvända, har fortsatt så att det gamla gästhuset alltjämt utgör en fristad för flyktingar i nöd – enligt Regelns ord att vi ” ser alla Guds barn som medlemmar i vår familj och i varje människa som söker vår hjälp en själ för vilken Kristus givit sitt liv”.
De är som medarbetare införlivade i klostergemenskapens arbete och deras barn har nu självklart rätt att gå i skolan.

På åsryggen bort mot Krusenberg mellan Kyrkviken och landsvägen sträcker sig nu

– som sig bör - en

KLOSTERBY

av låga röda trähus med varierande takfall och olika funktioner längs en bygata och med en oskiftad bondby som förebild.

Närmast kyrkogården ser vi en länga som innehåller en verkstad för hantverk av olika slag samt ett lekrum för de mindre barnen och rymliga förråd för verkstad och kök, en klosterbod för försäljning av klosterbyns produkter och i anslutning till klostrets huvudbyggnad ett gammaldags lantkök med moderna faciliteter – skollärarens gamla kök i skolhuset har för längesen befunnits otillräckligt!,  och förstås en tvättstuga.  Centrum för klosterbyn är storstugan, stor nog att rymma både matplats och mysrum kring en öppen härd i centrum och med utsikt ned mot viken genom stora fönster.  I närheten finns också ett hönshus och kanske ett litet fähus samt ett litet grönsaksland till husbehov med sallad och kryddor.

Där finns också en vinklad länga kring en ”klostergård” med rum för ett tiotal gäster på retreat eller kurs, anordnade av kommuniteten, ofta i samverkan med församlingen.

Kyrkbyn fortsätter med småhus med rum för volontärer som vill göra en arbetsinsats, och för sådana som för en längre eller kortare tid vill dela klosterfamiljens liv, samt ännu längre bort några enfamiljshus under konstruktion för familjer som önskar att deras barn ska få uppleva en kristen miljö.

Alla dessa byggnader är ekologiskt genomtänkta och drivs med främst bergvärme och alternativa bränslen – solenergi har blivit billigare och säkrare och är under utredning – och det är huvudsakligen frivillig arbetskraft som står för verksamheten.

Klosterbyn omges av odlingsbara områden med fruktträd, bärbuskar, grönsaksodlingar och betesmark, samt av Krusenbergs böljande fält. Det finns promenadstigar ned till Mälarvikens våtområden och uppe i Lunsenskogens vildmark in mot Uppsala. Sommartid kan man ta ett dopp nere vid bryggan och vintertid när isen ligger en promenad till den gamla klosterkyrkan i Sko.

 

För att denna vision ska kunna förverkligas har vi den 20 augusti 2009 bildat

S:T NICOLAI IDEELLA FÖRENING

i vilken man kan bli medlem genom att efter förmåga betala ett frivilligt belopp (grundnormen är 250:- per år) på Föreningens plusgirokonto 53 13 13 - 5.

Denna vision har vuxit fram i bön och övertygelsen att Alsike kloster har en uppgift i vår region. Detta gör att vi med frimodighet och i Jesu namn ber om kraft att visionen skall kunna uppfyllas.
Din medverkan och Ditt engagemang är därför mycket viktigt.

 

Sr Marianne Nordström,
Sr Ella Persson, 
Sr Karin Johansson                   systrarna@alsikekloster.org                                   
Jan-eric Jonsgården, Knivsta     jan-eric.jonsgarden@telia.com                 
Inger Linder, Östuna                 ingerlinder@telia.com                 
Per Englund, Knivsta,               p.englund@swipnet.se
Christer Larsson, Sigtuna          clc@tele2.se

 

Det är vi som bildade föreningen och som i dagsläget är dess styrelse, förutom styrelsen har föreningen följande ständigt adjungerade medlemmar:
 

Anders Johansson                    anders.a.johansson@svenskakyrkan.se
Nilseric Åberg                          aberg@eail.com
Bengt Gustafsson, Jönköping    bengtocarin@hotmail.com