S:T NICOLAI IDEELLA FÖRENING

 

 

 

 

Stadgar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka

 

S:t Nicolai Ideella förening

stadgar

 

Dessa stadgar fastställdes på konstituerande föreningsmöte den 20 augusti 2009.

§ 1 Namn, ändamål och verksamhet

Föreningens namn är S:t Nicolai Ideella förening, stödförening till den ideella föreningen Helgeandsystrarna.
Föreningens ändamål är att insamla medel till och förvalta en fond att användas till inköp av mark åt den ideella föreningen Helgeandssystrarna samt till uppförande av för Helgeandssystrarna behövliga byggnader på denna mark i form av gästhem och liknande byggnation, att användas för den av Helgeandssystrarna bedrivna verksamheten.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet för envar som är intresserad av föreningens syfte och erlägger av styrelsen fastställd medlemsavgift.

§ 3 Årsmöte

Föreningens medlemmar skall genom styrelsens försorg kallas till årsmöte som hålls i Alsike vid pingsttid. Kallelse skall utgå minst en månad i förväg.

På föreningens årsmöte skall följande förekomma:

 

  1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.
  2. Fråga om mötet har blivit i behörig ordning utlyst.
  3. Genomgång av föreningens årsredovisning med verksamhetsberättelse respektive revisionsberättelse för föregående år. Beslut om fastställande av årsredovisning och om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen respektive kassaförvaltaren för samma års verksamhet.
  4. Val av fyra styrelseledamöter.
  5. Val av en revisor och en suppleant för denne.
  6. Övriga ärenden.

§ 4 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls då föreningsstyrelsen finner det erforderligt.

§ 5 Styrelse

Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ och ansvarar för verksamhetens bedrivande och för föreningens ekonomi.

Styrelsemedlemmarnas antal skall vara sju, varav tre utses årligen av den ideella föreningen Helgeandssystrarna; dess priorinna, kassaförvaltare samt ytterligare en syster. Styrelsemedlemmarna utses för tiden från det att ordinarie årsmöte hållits till dess nästkommande ordinarie årsmöte hållits.

Föreningens styrelse utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger styrelsens ordförande utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig när minst två ledamöter jämte två från Helgeandssystrarna är närvarande.

§ 6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassaförvaltare, två i förening eller var för sig.

§ 7 Räkenskaper, revision

Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår. Styrelsen skall senast den 1 april till revisorn lämna skriftlig berättelse över föregående års verksamhet. Revisorns berättelse, innefattande till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, skall vara avgiven till föreningens styrelse senast den 1 maj och föreligga vid ordinarie årsmöte.

Likaså tillkommer det Helgeandssystrarnas visitator att vid sin årliga visitation ta el av räkenskaper och verksamhet samt komma med synpunkter.

§ 8 Säte

Föreningen har sitt säte i Alsike.

§ 9 Ansvar

För föreningens skulder svarar endast dess tillgångar.

§ 10 Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar erfordras att stadgeändringen har godkänts av minst två tredjedelar av de närvarande vid två på varandra tidigast inom sex veckor följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

§ 11 Upplösning

Föreningen må upplösas om ändrade förhållanden eller eljest tvingande skäl påkallar detta. För beslut därom gäller vad i § 10 föreskrivs.

Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla den ideella föreningen Helgeandssystrarna.